POLİTİKALARIMIZ / ETİK POLİTİKASI

Etik veya en yalın tanımıyla töre bilimi Yunanca ethos yani "töre" sözcüğünden türemiştir. Yanlışı doğrudan ayırabilmek amacıyla ahlak kavramının doğasını anlamaya çalışmıştır ve batı geleneğinde zaman zaman ahlak felsefesi olarak da anılmıştır.Meslek etiği, meslek grubunu oluşturan bireylerin kendi aralarında ve toplum ile olan ilişkilerini düzenlerken, örgütsel etik, örgütün içinden ve dışından kaynaklanan sorunların çözümünde belirli kurallar, getirerek örgüt içi davranış kültürünü tanımlar. 

Şirketimiz etik kurallar doğrultusunda aşağıda yer alan ilke ve prensipleri kabul ettiğini beyan eder ve bu doğrultuda gerekli önlemleri alacağını taahüt eder.

Davranış ve Etik İlkelerimiz